Η προτεινόμενη δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές/τριες των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου (Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού). Η θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται είναι η παρουσίαση πλημμυρικών φαινομένων στην τέχνη και συγκεκριμένα, στη λογοτεχνία. Ειδικότερα, μέσω της υλοποίησης της δραστηριότητας, οι μαθητές/τριες αναμένεται να αντιληφθούν ότι οι πλημμύρες δεν αποτελούν μόνον συμβάντα με δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά και προσωπικό βίωμα, το οποίο μπορεί να αποδοθεί και μέσα από τη λογοτεχνική παραγωγή ενός συγγραφέα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον εντοπισμό της διάστασης του λόγου, του ύφους και του τρόπου παρουσίασης των συμβάντων, μεταξύ των δύο τύπων κειμένου (άρθρου-λογοτεχνικού κειμένου), λαμβάνοντας υπόψη ότι εξυπηρετούν διαφορετικούς γλωσσικούς σκοπούς.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να διακρίνουν τις ουσιώδεις από τις επουσιώδεις πληροφορίες του κειμένου, παρουσιάζοντας μόνο ό,τι έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.
• Να εξοικειωθούν με τη δημοσιογραφική αποτύπωση των γεγονότων ως άρθρο σε εφημερίδα (με τίτλο και κατάλληλη δομή και περιεχόμενο).
• Να μετασχηματίσουν αποδοτικά τις πληροφορίες που δίνει το κείμενο από αφηγηματικό σε δημοσιογραφικό λόγο (ύφος).
• Να συνεργάζονται σε ομάδες.


Τύπος δραστηριότητας:
• Συζήτηση, παρατήρηση
• Ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα

———

Κατεβάστε τη δραστηριότητα σε PDF μορφή