Δραστηριότητες που βοηθούν τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν στο τι, πού, πότε, πώς & γιατί των πλημμυρών. Οι δραστηριότητες προσπαθούν να ικανοποιήσουν γνωστικούς στόχους και μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στη σχολική τάξη. Περιλαμβάνουν καταιγισμό ιδεών, ανάλυση κειμένων, σύγκριση διαγραμμάτων, μελέτη χαρτών, ερμηνεία φωτογραφιών και δημιουργία εννοιολογικών χαρτών.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι στόχοι της δραστηριότητας είναι κυρίως γνωστικοί. Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να ορίζουν τι είναι πλημμύρα (ΤΙ είναι πλημμύρα)
• Να κατηγοριοποιούν τις πλημμύρες (ΠΟΙΕΣ οι κατηγορίες των πλημμυρών)
• Να εξηγούν πώς δημιουργούνται οι πλημμύρες (ΑΙΤΙΑ των πλημμυρών)
• Να διακρίνουν πού και πότε συμβαίνουν (ΠΟΥ και ΠΟΤΕ)
• Να ανακαλύψουν ΓΙΑΤΙ κινδυνεύουμε από τις πλημμύρες
• Να μελετούν διαγράμματα, χάρτες και κείμενα
• Να παρατηρούν φωτογραφίες και πίνακες ζωγραφικής
• Να εξάγουν συμπεράσματα
Επιπλέον στόχος: Να συνεργάζονται δημιουργικά

Τύπος δραστηριότητας:
Ανακαλυπτική / διερευνητική μάθηση – με φύλλο εργασίας – μέσα στη σχολική τάξη

———

Κατεβάστε το σε PDF μορφή