Η δραστηριότητα αυτή είναι εργασία πεδίου. Με τη χρήση κονταριών τοπογράφου, μετροταινίας, κλινόμετρου γίνεται μέτρηση της κλίσης της επιφανειακής ροής ενός ρηχού ποταμού.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να καταγράφουν την κλίση σε σημεία ενός ποταμού (1ο επίπεδο Bloom).
• Να ερμηνεύουν την κλίση σε σχέση με τη γεωμορφολογία που την έχει δημιουργήσει και με τους στόχους του εκάστοτε σχεδίου εργασίας (5ο επίπεδο Bloom).
• Να κάνουν συγκρίσεις με την κλίση άλλων ποταμών (4ο επίπεδο Bloom).
• Να εξάγουν συμπεράσματα για το ποτάμι/ια που μελετάνε (5ο επίπεδο Bloom).


Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία πεδίου

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή