Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα εξετάζονται οι πλημμύρες ως φυσικό φαινόμενο με επιπτώσεις που οφείλονται σε ανθρωπογενή αίτια λόγω των παρεμβάσεων που γίνονται εξ αιτίας της τουριστικής ανάπτυξης. Οι μαθητές μέσα από τη ομαδοσυνεργατική μέθοδο και σε παιχνίδι ρόλων εξετάζουν ένα υποθετικό σενάριο ενός υδρολογικού συστήματος και προσπαθούν να δώσουν λύση αφού κατανοήσουν τι λάθη έγιναν. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου, αλλά θα μπορούσε με μια προσαρμογή να εφαρμοστεί και στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Επιδιώκεται οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αξιολογήσουν επιλογές και δραστηριότητες που οδήγησαν στο φαινόμενο της πλημμύρας.
• Να κατανοήσουν ότι οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως αυτές που σχετίζονται με τον τουρισμό, έχουν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.
• Να εμπλακούν ομαδικά και βιωματικά.
• Να συνειδητοποιήσουν ότι οι πλημμύρες είναι ένα φυσικό φαινόμενο που μπορεί να γίνει ακραίο, όχι μόνο ως φαινόμενο αυτό καθαυτό, αλλά και ως μια επίπτωση της κλιματικής κρίσης που έχει επιφέρει η ανθρώπινη δραστηριότητα.
• Να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν όρους όπως: «αειφορία», «βιώσιμη ανάπτυξη», «κλιματική αλλαγή», «ανθρωπογενείς φυσικές καταστροφές».
• Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη τους.
• Να υιοθετήσουν πρακτικές, στάσεις και συμπεριφορές αειφορικής διαχείρισης ως προς το περιβάλλον.
• Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.


Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία ομάδων, παιχνίδι ρόλων, παρουσίαση απόψεων (αναζήτηση στο διαδίκτυο – έρευνα
εφόσον το πρόγραμμα διαρκέσει πάνω από ένα τρίωρο)

———
Κατεβάστε το σε PDF μορφή