Η προτεινόμενη δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές/τριες δημοτικού σχολείου και συγκεκριμένα, των τριών τελευταίων τάξεων (Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού). Η θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται είναι η παρουσίαση πλημμυρικών φαινομένων στην τέχνη και ειδικότερα, στη λογοτεχνία. Αποσκοπεί στον προβληματισμό των μαθητών/τριών σχετικά με τη σημασία και τη χρήση υγρών συμφώνων κατά την προφορική γλωσσική απόδοση λέξεων που σχετίζονται με την έννοια του υγρού-ρέοντος στοιχείου. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες καλούνται να αναστοχαστούν ως προς τη συνάφεια της ετυμολογίας ορισμένων λέξεων με τη φωνολογική τους αποτύπωση. Η ανωτέρω συσχέτιση επεκτείνεται και στην φωνητική/ηχητική απόδοση λέξεων που αφορούν το υγρό-ρέον στοιχείο και στην αγγλική γλώσσα και ως εκ τούτου, η δραστηριότητα προϋποθέτει, επίσης, την ενεργό εμπλοκή των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας του εκάστοτε σχολείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να γνωρίσουν τα υγρά σύμφωνα λ & ρ και την «ποιοτική» τους σημασία μέσα στα κείμενα.
• Να αναζητήσουν, με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού, την ετυμολογία συγκεκριμένων λέξεων που σχετίζονται με την έννοια του υγρού στοιχείου.
• Να συσχετίσουν την απόδοση λέξεων, οι οποίες αφορούν στην έννοια του «υγρού», ανάμεσα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
• Να συνεργάζονται σε ομάδες.


Τύπος δραστηριότητας:
• Εντοπισμός λέξεων (ομαδική δραστηριότητα)
• Χρήση λεξικού και άλλου πληροφοριακού υλικού (ομαδική δραστηριότητα)
• Παράλληλη/συγκριτική επεξεργασία κειμένων

———

Κατεβάστε το σε PDF μορφή