Πλημμύρα στο τουριστικό θέρετρο
της Ομορφονήσου!

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα εξετάζονται οι πλημμύρες ως φυσικό φαινόμενο με επιπτώσεις που οφείλονται σε ανθρωπογενή αίτια λόγω των παρεμβάσεων που γίνονται εξ αιτίας της τουριστικής ανάπτυξης. Οι μαθητές μέσα από τη ομαδοσυνεργατική μέθοδο και σε παιχνίδι ρόλων εξετάζουν ένα υποθετικό σενάριο ενός υδρολογικού συστήματος και προσπαθούν να δώσουν λύση αφού κατανοήσουν τι λάθη έγιναν. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου, αλλά θα μπορούσε με μια προσαρμογή να εφαρμοστεί και στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Επιδιώκεται οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αξιολογήσουν επιλογές και δραστηριότητες που οδήγησαν στο φαινόμενο της πλημμύρας.
• Να κατανοήσουν ότι οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως αυτές που σχετίζονται με τον τουρισμό, έχουν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.
• Να εμπλακούν ομαδικά και βιωματικά.
• Να συνειδητοποιήσουν ότι οι πλημμύρες είναι ένα φυσικό φαινόμενο που μπορεί να γίνει ακραίο, όχι μόνο ως φαινόμενο αυτό καθαυτό, αλλά και ως μια επίπτωση της κλιματικής κρίσης που έχει επιφέρει η ανθρώπινη δραστηριότητα.
• Να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν όρους όπως: «αειφορία», «βιώσιμη ανάπτυξη», «κλιματική αλλαγή», «ανθρωπογενείς φυσικές καταστροφές».
• Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη τους.
• Να υιοθετήσουν πρακτικές, στάσεις και συμπεριφορές αειφορικής διαχείρισης ως προς το περιβάλλον.
• Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.


Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία ομάδων, παιχνίδι ρόλων, παρουσίαση απόψεων (αναζήτηση στο διαδίκτυο – έρευνα
εφόσον το πρόγραμμα διαρκέσει πάνω από ένα τρίωρο)

———
Κατεβάστε το σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Βρέχει στην Κάτω Ρεματιά

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Είναι ένα εικονογραφημένο υποθετικό σενάριο που σκοπεύει να δείξει πώς η άμετρη τουριστική ανάπτυξη μπορεί να αποβεί καταστροφική.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αντιληφθούν ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης.
• Να συσχετίσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα με την αλόγιστη δόμηση.
• Να συνειδητοποιήσουν την πίεση για αστικοποίηση της υπαίθρου και αλλαγή της κοίτης των ρεματιών που προκαλεί η μη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
• Να συγκρίνουν διαφορετικά μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης.
• Να αναρωτηθούν για το κατά πόσο το μοντέλο του μαζικού τουρισμού εξασφαλίζει την ευημερία για τις κοινότητες, όπου εφαρμόζεται.

Τύπος δραστηριότητας:
Παιχνίδι προσομοίωσης και υποθετικό σενάριο

———

Κατεβάστε το σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Αποφασίζω για τον τόπο μου

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για ένα υποθετικό σενάριο κατά το οποίο οι μαθητές βλέπουν πώς, μέσα από την εκλογική διαδικασία, ένα χωριό οδηγείται σε αποφάσεις τουριστικής ανάπτυξης που μπορεί να έχουν επικίνδυνες συνέπειες για τους κατοίκους του χωριού. Οι μαθητές θα αναλογιστούν για τις προτεραιότητες που πρέπει να μπαίνουν όταν παίρνονται αποφάσεις για το περιβάλλον.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.
• Να αναλογιστούν και να εκτιμήσουν τον δικό τους ρόλο και τη δική τους ευθύνη στη λήψη αποφάσεων για τα κοινά, ως ενεργοί πολίτες.
• Να καταλάβουν ότι ομάδες διαφορετικών συμφερόντων πολλές φορές αναλαμβάνουν πολύ διαφορετική πολιτική δράση.
• Να αντιληφθούν ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις για να είναι βιώσιμη και συμφέρουσα για όλους.
• Να συσχετίσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα με την αλόγιστη δόμηση.
• Να συνειδητοποιήσουν την πίεση για αστικοποίηση της υπαίθρου που προκαλεί η μη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
• Να αναρωτηθούν για το κατά πόσο η βιομηχανοποίηση του τουρισμού εξασφαλίζει την ευημερία για τις κοινότητες, όπου εφαρμόζεται.


Τύπος δραστηριότητας:
Υποθετικό σενάριο

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από