ΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
ΩΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Το θεωρητικό πλαίσιο περιλαμβάνει θέματα σχετικά με:

1. Τον πλημμυρικό κίνδυνο και την επίδρασή του στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (συνέπειες)

2. Τους παράγοντες που επιδρούν στις πλημμύρες (φυσικά αίτια)

3. Τις ανθρώπινες δραστηριότητες και παρεμβάσεις στην αλλαγή του περιβάλλοντος και στη δημιουργία πλημμυρών (ανθρωπογενή αίτια)

4. Τις επιπτώσεις των πλημμυρών στον κόσμο και στην Ελλάδα (κοινωνικές, οικονομικές και άλλες)