Μέτρηση πλάτους (εύρους) ποταμού

Η δραστηριότητα αναφέρεται σε επτά (7) μεθόδους/τεχνικές μέτρησης του πλάτους/εύρους ποταμού/καναλιού, απευθύνεται σε μαθητές Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και επιλέγεται η κατάλληλη τεχνική μέτρησης ανάλογα με το γνωστικό υπόβαθρο κάθε ηλικιακής ομάδας, από τις φυσικές συνθήκες, τις δυνατότητες, την τοποθεσία αλλά και τις διαστάσεις του ποταμού/καναλιού. Απαιτεί 2-3 διδακτικές ώρες (αίθουσα) και μια ημερήσια επίσκεψη στο πεδίο.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Η υλοποίηση της δραστηριότητας στοχεύει ώστε οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αναγνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του ποταμού και την ανάγκη μέτρησης και καταγραφής αυτών.
• Να μελετήσουν με πρακτικούς και επιστημονικούς τρόπους, ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά του ποταμού (πλάτος) που θα συμβάλει στην παραπέρα διερεύνηση και στον υπολογισμό άλλων σύνθετων παραμέτρων και χαρακτηριστικών του.
• Να αποκτήσουν ικανότητες πραγματοποίησης μετρήσεων και να εξοικειωθούν με μηχανικά, αλλά και ψηφιακά εργαλεία μέτρησης.
• Να κατανοήσουν την έννοια του πλάτους και τα αίτια πιθανών σφαλμάτων των μετρήσεων και τεχνικές μείωσης αυτών.
• Να εφαρμόσουν στην πράξη την προϋπάρχουσα γνώση και να οικοδομήσουν τη νέα.
• Να εκφραστούν εικαστικά αυτοαξιολογώντας τις νέες γνώσεις.
• Να συνεργαστούν σε ομάδες και να εφαρμόσουν βιωματικές – ανακαλυπτικές διαδικασίες μάθησης.
• Να έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα με τα ποτάμια/χειμαρρικά οικοσυστήματα.
• Να παρατηρήσουν τις μεταβολές του πλάτους/εύρους ενός καναλιού σε διαφορετικά σημεία του, κάνοντας συγκρίσεις.
• Να στοχαστούν για τις αιτίες των παραπάνω μεταβολών με εστίαση στις ανθρώπινες παρεμβάσεις που επιδρούν στη μείωση του πλάτους και στη συμβολή αυτών στα πλημμυρικά φαινόμενα.


Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία στην αίθουσα υπολογιστών (7η τεχνική κύριας δραστηριότητας)
Εργασία στην αίθουσα (εισαγωγική δραστηριότητα και αναστοχασμός)
Εργασία στο πεδίο (1η έως 6η τεχνική κύριας δραστηριότητας και δραστηριότητα παρατήρησης μεταβολών πλάτους ποταμού)

———

Κατεβάστε το σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από