Εργαστηριακή προσομοίωση της παράσυρσης αυτοκινήτου σε Ιρλανδική διάβαση

Πρόκειται για μια δραστηριότητα προσομοίωσης του συχνά επαναλαμβανόμενου φαινομένου της παράσυρσης οχήματος σε Ιρλανδική διάβαση με τραγικά αποτελέσματα. Η κατασκευή του μοντέλου που προτείνεται πραγματοποιείται είτε στο σχολικό εργαστήριο είτε σε κοντινό ΕΚΦΕ είτε σε ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ. Σε περίπτωση αδυναμίας κατασκευής προσφέρεται σχετικό βίντεο προσομοίωσης. Η προσομοίωση συντελείται με την έλξη ξύλινου μοντέλου αυτοκινήτου με τη βοήθεια δυναμόμετρου. Η έλξη αυτή γίνεται προοδευτικά ευκολότερη (παράσυρση) όταν το υπόβαθρο είναι βρεγμένο και η στάθμη του νερού ανεβαίνει. Ο μαθητής οδηγείται στην ερμηνεία της παράσυρσης με τη βοήθεια νόμων της φυσικής που αφορούν στα φαινόμενα της τριβής και της άνωσης-πλεύσης.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να καλλιεργήσουν σοβαρή στάση στην αντιμετώπιση του κινδύνου από πλημμύρα και συμμόρφωση με τις εντολές της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.
• Να καταπολεμήσουν την αντίληψη ότι οι γνώσεις φυσικής είναι κατά βάση θεωρητικές και συνεπώς άχρηστες στην καθημερινότητα.
• Να αναπτύξουν τρόπους ερμηνείας των φαινομένων βασισμένοι σε προϋπάρχουσες γνώσεις από τον χώρο των φυσικών επιστημών.

Τύπος δραστηριότητας:
Εργαστηριακή προσομοίωση ενός φαινομένου που στοιχίζει ζωές σχεδόν κάθε φορά που εμφανίζεται το φαινόμενο της πλημμύρας.

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Προσομοίωση πλημμύρας σε σχολείο

Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τις προσομοιώσεις, να αντιληφθούν τη σημασία του υψόμετρου και τη σχέση του με τον ύψος του νερού σε πλημμύρα στις διάφορες περιοχές. Να παρατηρήσουν, επίσης, τα διάφορα συμβάντα σε σχέση με τον χρόνο και να δουν τις διαφορές σε διαφορετικά σενάρια βροχόπτωσης.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να εξοικειωθούν με προσομοιώσεις πλημμυρικών φαινομένων.
• Να αντιληφθούν τον ρόλο του υψόμετρου στη διαμόρφωση της κατανομής του νερού της πλημμύρας στις διάφορες περιοχές.
• Να αντιστοιχίσουν χρόνους και συμβάντα με την παρατήρηση βίντεο προσομοιώσεων.
• Να παρατηρήσουν διαφορές μεταξύ των καταστάσεων των πλημμυρικών φαινομένων με το ίδιο ύψος βροχής και διαφορετικών χρόνων βροχόπτωσης.
• Να εκφράσουν απόψεις για βελτιώσεις των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης.

Τύπος δραστηριότητας:
Προσομοίωση

———

Κατεβάστε το σε Pdf μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από