Το ύψος βροχής και η σημασία του

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική δραστηριότητα όπου επιχειρείται η εξοικείωση του μαθητή με το μέγεθος ύψος βροχής μέσα από την αναγνώριση του μέσου ετήσιου ύψους βροχής για τον τόπο του ή για οποιοδήποτε άλλο τόπο ενδιαφέροντος. Με τον τρόπο αυτό δίνει νόημα στους όρους υψηλή, μέση και χαμηλή ποσότητα βροχής συγκρίνοντας τιμές ύψους που προσφέρονται ως πρόβλεψη με τις ανιχνευόμενες μέσες ή κλιματικές τιμές για έναν τόπο. Η δραστηριότητα εκτυλίσσεται στον ψηφιακό ιστότοπο της ΕΜΥ και εξοικειώνει τον μαθητή με τους όρους “μέσο ετήσιο ύψος”, “μέσο μηνιαίο ύψος” και “μέσο ημερήσιο” και την κατανομή τους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να καλλιεργήσουν ψηφιακές δεξιότητες, όπως η αποτελεσματική αναζήτηση και πλοήγηση σε χρήσιμες ιστοσελίδες.
• Να αποκτήσουν ικανότητα προσδιορισμού αριθμητικής πληροφορίας προς εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τα κλιματικά χαρακτηριστικά ενός τόπου.
• Να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη σχετικά με τις ομοιότητες και διαφορές δύο τόπων ως προς το κλιματικό χαρακτηριστικό της βροχόπτωσης ή του υετού.


Τύπος δραστηριότητας:
Διαδικτυακή αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το κλιματικό χαρακτηριστικό της βροχόπτωσης ή του υετού για οποιονδήποτε τόπο στην Ελλάδα μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ και συγκριτική αξιοποίηση αυτής της πληροφορίας.
Προβολή, προαιρετικά, ενός βίντεο οδηγιών.

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Κατασκευή βροχόμετρου
με υλικά καθημερινής χρήσης

Η δραστηριότητα αυτή προτείνει την κατασκευή ενός λειτουργικού βροχόμετρου από τον μαθητή με τη χρήση υλικών καθημερινής χρήσης. Χρησιμοποιείται πλαστική φιάλη νερού, διαφανής χάρακας και άλλα υλικά ώστε με διαδικασίες του τύπου κόβω, κολλώ, προσαρμόζω, κατασκευάζεται απλό βροχόμετρο. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή ο μαθητής καλείται να μετρήσει το ύψος βροχής σε πραγματικό περιστατικό ή σε πότισμα “τεχνητής βροχής”.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να καλλιεργήσουν πρακτικές δεξιότητες, όπως κόβω, κολλώ, προσαρμόζω κ.λπ.
• Να κατανοήσουν τις αρχές λειτουργίας ενός οργάνου μέτρησης.
• Να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία της κατασκευής για την επίτευξη στόχου (μέτρηση ύψους βροχής).
• Να συνεργάζονται σε ομάδες.


Τύπος δραστηριότητας:
• Κατασκευή λειτουργικού μοντέλου της συσκευής μέτρησης ενός φυσικού μεγέθους
• Η προβολή βίντεο με παροχή οδηγιών κατασκευής και η επανάληψή του κάθε φορά που εμφανίζονται απορίες, οδηγεί σε έναν τρόπο απόκτησης δεξιοτήτων, με τον οποίο είναι εξοικειωμένοι πολλοί/ές μαθητές/τριες (tutorials στο διαδίκτυο).

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Προσομοίωση πλημμύρας σε σχολείο

Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τις προσομοιώσεις, να αντιληφθούν τη σημασία του υψόμετρου και τη σχέση του με τον ύψος του νερού σε πλημμύρα στις διάφορες περιοχές. Να παρατηρήσουν, επίσης, τα διάφορα συμβάντα σε σχέση με τον χρόνο και να δουν τις διαφορές σε διαφορετικά σενάρια βροχόπτωσης.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να εξοικειωθούν με προσομοιώσεις πλημμυρικών φαινομένων.
• Να αντιληφθούν τον ρόλο του υψόμετρου στη διαμόρφωση της κατανομής του νερού της πλημμύρας στις διάφορες περιοχές.
• Να αντιστοιχίσουν χρόνους και συμβάντα με την παρατήρηση βίντεο προσομοιώσεων.
• Να παρατηρήσουν διαφορές μεταξύ των καταστάσεων των πλημμυρικών φαινομένων με το ίδιο ύψος βροχής και διαφορετικών χρόνων βροχόπτωσης.
• Να εκφράσουν απόψεις για βελτιώσεις των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης.

Τύπος δραστηριότητας:
Προσομοίωση

———

Κατεβάστε το σε Pdf μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από