Πρόκειται για μια δραστηριότητα όπου ο μαθητής υπολογίζει πάνω στο ψηφιακό υπόβαθρο του “Google Earth pro” τον μαιανδρικό λόγο και την τοπογραφική κλίση της κοίτης του ποταμού. Αφού καταλήξει σε διάφορες τιμές κατά μήκος διαδοχικών τμημάτων του ποταμού για τις δύο αυτές παραμέτρους, εξάγει συμπεράσματα για το/τα τμήμα/τα που παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανισθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής προσεγγίζει άμεσα τις συνέπειες που οι τεχνητές ευθυγραμμίσεις ποτάμιων ρεμάτων εμφανίζουν στην πλημμυρική συμπεριφορά τους.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να καλλιεργήσουν την αντίληψη ότι στο γεωλογικό και υδρολογικό περιβάλλον οι μορφές δεν είναι τυχαίες, αλλά γέννημα της μακροχρόνιας επίδρασης των φυσικών διεργασιών και νόμων.
• Να αναπτύξουν την ικανότητα ανάγνωσης χαρτών και εξαγωγής αριθμητικών δεδομένων από αυτούς.
• Να είναι σε θέση να εξάγουν συμπεράσματα με βάση την επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων, όσον αφορά στη συμπεριφορά των δικτύων υδάτινων ρεμάτων σε περίπτωση πλημμύρας.


Τύπος δραστηριότητας:
Συμπλήρωση φύλλου εργασίας βάσει υπολογισμών σε χάρτες “Google Earth” και συζήτηση επί των αποτελεσμάτων του.

———

Κατεβάστε το σε PDF μορφή