Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (αρχική έκδοση)

Υδατικό Διαμέρισμα:


Στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες, καθώς και αναθεωρήσεις των παραπάνω Σχεδίων και Μελετών.