Λεξικό εννοιών και όρων

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το λεξικό σε PDF μορφή ή να ανατρέξετε στο ευρετήριο όρων που ακολουθεί:

Λεξικό όρων

There are currently 4 όροι in this directory beginning with the letter Λ.
Λ

Λατύπη
Κάθε αιχμηρό ή γωνιώδες θραύσμα οποιουδήποτε πετρώματος που σχηματίζεται συνήθως με απόσπαση από το μητρικό πέτρωμα. Λόγω του βάρους ή κατρακυλά ή συσσωρεύεται στα χαμηλότερα σημεία ή παρασύρεται από τα νερά της βροχής. Συνήθως η λατύπη παραμένει στον τόπο όπου σχηματίστηκε και επικαλύπτει τα μητρικά πετρώματα. Και στις δύο περιπτώσεις η λατύπη  ανακατεύεται με αργιλώδη ή αργιλοαμμώδη γη και δημιουργεί προσχωσιγενή στρώματα.

Λατυποπαγές πέτρωμα
Ιζηματογενές πέτρωμα που αποτελείται από λατύπη συνδεμένη με συνδετικό υλικό που μπορεί να είναι άμμος, λάσπη, άργιλος, ανθρακικό ασβέστιο, πυρίτιο, λειμωνίτης, αιματίτης κ.ά. Ενδιαφέρον είδος λατυποπαγούς είναι το λατυποπαγές οστών που σχηματίζεται από τη συγκόλληση οστών ζώων μιας θανατοκοινωνίας ή ταφοκοινωνίας. Γνωστά λατυποπαγή είναι αυτά στο Πικέρμι Αττικής (βλ. Εικόνα).


Λεκάνη απορροής (υδρολογική λεκάνη) ποταμού
α. Η εδαφική έκταση στην οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής μέσω ενός δικτύου ρεμάτων, ποταμών και λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_25/SR_FLOODS_EL.pdf
)

β. Το τμήμα εκείνο της επιφάνειας του εδάφους πάνω στο οποίο τα νερά που ρέουν επιφανειακά μεταφέρονται με το υδρογραφικό δίκτυο στην κοίτη του υπόψη ποταμού, ο οποίος τα οδηγεί κατευθείαν στη θάλασσα ή διαμέσου άλλου μεγαλύτερου ποταμού, του οποίου είναι παραπόταμος. Αν ένας ποταμός είναι παραπόταμος κάποιου άλλου μεγαλύτερου, τότε και η λεκάνη απορροής του είναι υπολεκάνη κάποιας ευρύτερης που αντιστοιχεί στον μεγαλύτερο ποταμό (Σούλιος Γ., 2010).

γ. Μία σαφώς καθορισμένη επιφάνεια της ξηράς, εντός της οποίας μεταφέρονται νερό και ιζήματα. Το μέγεθος μιας λεκάνης απορροής ποικίλει από μερικά km2 για μικρά ρέματα, έως πολύ εκτενείς περιοχές.


Λίμνη
Μεγάλη έκταση εσωτερικών ηπειρωτικών υδάτων, συνήθως γλυκών, που η προέλευσή της διαφέρει (τεκτονική, παγετωνική, ηφαιστειακή κ.ά.).

Βιβλιογραφία:

Οδηγία 2007/60/ΕΚ. (2007). Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.

ΦΕΚ 102/Β/01.05.2002. Νόμος υπ. αριθμ. 3013 Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις.

ΦΕΚ 423/Β/10-4-2003. Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης».

Burton, I., Kates, R. and White G. (1978). The Environment as Hazard. New York, Oxford University Press.

UNISDR. (2009). Terminology on Disaster Risk Reduction.

Wisner, B. and Adams, J. (2002). Environmental health in emergencies and disasters – a practical guide. Switzerland. World Health Organization.

Βουβαλίδης Κ. (2020). Ο δρόμος για καλύτερες περιβαλλοντικά επιλογές αντιπλημμυρικής προστασίας στην Ελλάδα. Αθήνα.

Δεμιρτζάκης Μ., Λέκκας Σ. (2010). Διερευνώντας τη Γη. Εισαγωγή στη Γενική Γεωλογία. Αθήνα, Γκέλμπεσης.

Διακάκης Μ. et al (2020). Νέα ευρήματα και εφαρμογές από πρόσφατες μεγάλες καταστροφές στον ελληνικό χώρο. Αθήνα.

Δούτσος Θ. (2000). Γεωλογία: Αρχές και εφαρμογές. Αθήνα, Leader Books.

Μαμάσης Ν. (2014). Πλημμύρες και αντιπλημμυρικά έργα. Αθήνα.

Λέκκας Ε. (2020). Διαχείριση κλιματικής κρίσης και καταστροφών. Ένας βασικός στόχος της Εκπαίδευσης. Αθήνα.

Λέκκας E. et al (2009). Φυσικές καταστροφές. Μάθε ...και προφυλάξου. Ρόδος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου.

Λέκκας Ε., Αντωναράκου Α., Κυριαζή Ε., Αλεξούδη Β.(2021). Διαχείριση κινδύνων καταστροφών και κρίσεων, Ενότητα 6: Πλημμύρες. Αθήνα, ΙΝΕ - Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.

Σαπουντζάκη Κ., Δανδουλάκη Μ. (2015). Κίνδυνοι και καταστροφές. Έννοιες και Εργαλεία Αξιολόγησης, Προστασίας, Διαχείρισης. Αθήνα. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα www.kallipos.gr Σ.Ε.Α.Β.

Σούλιος Γ. (2010). Γενική Υδρογεωλογία. Α΄ Τόμος. Θεσσαλονίκη. University Studio Press, Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών.

 

Ηλεκτρονικές πηγές:

https://www.who.int/

http://www.opengov.gr/yptp/?p=1253

https://edcm.edu.gr/images/news/hdrrf/presentations2020/236-Vouvalidis_HDRRF2020_Flood-Protection-Athens.pdf

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_25/SR_FLOODS_EL.pdf

http://geodata.gov.gr/organization/hydroscopehttp://www.hydroscope.gr/

http://geodata.gov.gr/maps/?package=778423ef-c344-438a-8f45-69a60eac02af&resource=8a6f7eb8-2a03-4edd-8eb7-1e6d10ab5785&locale=el


Επιμέλεια στο Γλωσσάρι - Ορισμοί:

  • Βλάχος Ιωάννης, Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΔΕ Αχαΐας
  • Ιππέκη Βασιλική, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης
  • Ριφάκη Νικολέτα, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου