Λεξικό εννοιών και όρων

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το λεξικό σε PDF μορφή ή να ανατρέξετε στο ευρετήριο όρων που ακολουθεί:

Λεξικό όρων

There are currently 4 όροι in this directory beginning with the letter Φ.
Φ

Φαράγγι
Μια πολύ στενή κοιλάδα με απότομα, σχεδόν κατακόρυφα, πρανή εκατέρωθεν του ποταμού που βρίσκονται ανάμεσα σε λόφους ή βουνά. Ο σχηματισμός του οφείλεται, συνήθως, στη διαβρωτική δράση του νερού σε συνδυασμό με τεκτονικά αίτια (ρήγματα, ορογενετικές κινήσεις), αλλά και σε δράση των παγετώνων.

Φερτά υλικά
Στερεά υλικά που μεταφέρονται από το νερό ή αποτίθενται.
Διακρίνονται σε:
α) πυθμενικά αυτά που κινούνται πάνω στην κοίτη των ποταμών ολισθαίνοντας, κυλιόμενα ή αναπηδώντας,
β) αιωρούμενα αυτά που διατηρούνται σε αιώρηση μέσω του τυρβώδους και αποτελούν, συνήθως, το μεγαλύτερο τμήμα των φερτών υλικών και
γ) επιπλέοντα που είναι συνήθως οργανικής προέλευσης, όπως υδρόβια φυτά, τμήματα δέντρων κ.ά.

Φλύσχης
Ρυθμική εναλλαγή αργιλοσχιστωδών πετρωμάτων, μαργών, ψαμμιτών και μερικές φορές ασβεστόλιθων (ενδεικτικοί της ηλικίας του). Στην Ελλάδα είναι το τελευταίο ίζημα πριν τις νεογενείς αποθέσεις (στην Πελοπόννησο ηωκαινικός). Επειδή περιέχει άργιλο σχηματίζει το χειμώνα ολισθηρές επιφάνειες και ως εκ τούτου, είναι συχνό το φαινόμενο της κατολίσθησης των επικείμενων προσχώσεων.

Φορτίο ρεύματος ποταμού
Τα θραύσματα των πετρωμάτων και τα εν διαλύσει ιόντα που μεταφέρονται από το ρεύμα (αιωρούμενο, πυθμένα, διαλυμένο).

Βιβλιογραφία:

Οδηγία 2007/60/ΕΚ. (2007). Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.

ΦΕΚ 102/Β/01.05.2002. Νόμος υπ. αριθμ. 3013 Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις.

ΦΕΚ 423/Β/10-4-2003. Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης».

Burton, I., Kates, R. and White G. (1978). The Environment as Hazard. New York, Oxford University Press.

UNISDR. (2009). Terminology on Disaster Risk Reduction.

Wisner, B. and Adams, J. (2002). Environmental health in emergencies and disasters – a practical guide. Switzerland. World Health Organization.

Βουβαλίδης Κ. (2020). Ο δρόμος για καλύτερες περιβαλλοντικά επιλογές αντιπλημμυρικής προστασίας στην Ελλάδα. Αθήνα.

Δεμιρτζάκης Μ., Λέκκας Σ. (2010). Διερευνώντας τη Γη. Εισαγωγή στη Γενική Γεωλογία. Αθήνα, Γκέλμπεσης.

Διακάκης Μ. et al (2020). Νέα ευρήματα και εφαρμογές από πρόσφατες μεγάλες καταστροφές στον ελληνικό χώρο. Αθήνα.

Δούτσος Θ. (2000). Γεωλογία: Αρχές και εφαρμογές. Αθήνα, Leader Books.

Μαμάσης Ν. (2014). Πλημμύρες και αντιπλημμυρικά έργα. Αθήνα.

Λέκκας Ε. (2020). Διαχείριση κλιματικής κρίσης και καταστροφών. Ένας βασικός στόχος της Εκπαίδευσης. Αθήνα.

Λέκκας E. et al (2009). Φυσικές καταστροφές. Μάθε ...και προφυλάξου. Ρόδος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου.

Λέκκας Ε., Αντωναράκου Α., Κυριαζή Ε., Αλεξούδη Β.(2021). Διαχείριση κινδύνων καταστροφών και κρίσεων, Ενότητα 6: Πλημμύρες. Αθήνα, ΙΝΕ - Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.

Σαπουντζάκη Κ., Δανδουλάκη Μ. (2015). Κίνδυνοι και καταστροφές. Έννοιες και Εργαλεία Αξιολόγησης, Προστασίας, Διαχείρισης. Αθήνα. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα www.kallipos.gr Σ.Ε.Α.Β.

Σούλιος Γ. (2010). Γενική Υδρογεωλογία. Α΄ Τόμος. Θεσσαλονίκη. University Studio Press, Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών.

 

Ηλεκτρονικές πηγές:

https://www.who.int/

http://www.opengov.gr/yptp/?p=1253

https://edcm.edu.gr/images/news/hdrrf/presentations2020/236-Vouvalidis_HDRRF2020_Flood-Protection-Athens.pdf

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_25/SR_FLOODS_EL.pdf

http://geodata.gov.gr/organization/hydroscopehttp://www.hydroscope.gr/

http://geodata.gov.gr/maps/?package=778423ef-c344-438a-8f45-69a60eac02af&resource=8a6f7eb8-2a03-4edd-8eb7-1e6d10ab5785&locale=el


Επιμέλεια στο Γλωσσάρι - Ορισμοί:

  • Βλάχος Ιωάννης, Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΔΕ Αχαΐας
  • Ιππέκη Βασιλική, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης
  • Ριφάκη Νικολέτα, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου